• 1 Trần Minh Trung
  • 2 TrọnG THủy
  • 3 Mang Tên Thật
  • 4 Cậu Bụt
  • 5 Ngô Kim Bằng

#586703 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 118
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 118

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

CARD 4,500,000đ

MUA NGAY

#614681 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 88
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

CARD 4,500,000đ

MUA NGAY

#587072 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 89
● Trang Phục: 129
● Bảng Ngọc: 35

Tướng: 89

Skin: 129

Ngọc: 35

Giảm giá: 0%

ATM 3,200,000đ

XEM ACC

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#586704 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 65
● Trang Phục: 116
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 65

Skin: 116

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,200,000đ

XEM ACC

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#613137 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#613136 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 81
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 81

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

CARD 2,700,000đ

MUA NGAY

#613135 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,000,000đ

XEM ACC

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY

#580325 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 69
● Trang Phục: 86
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 69

Skin: 86

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,920,000đ

XEM ACC

CARD 2,400,000đ

MUA NGAY

#585322 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 45
● Trang Phục: 57
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 45

Skin: 57

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,840,000đ

XEM ACC

CARD 2,300,000đ

MUA NGAY

#580301 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 70
● Trang Phục: 59
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 59

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,840,000đ

XEM ACC

CARD 2,300,000đ

MUA NGAY

#580300 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 77
● Trang Phục: 59
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 77

Skin: 59

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 1,760,000đ

XEM ACC

CARD 2,200,000đ

MUA NGAY

#607716 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 44
● Trang Phục: 50
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 44

Skin: 50

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,680,000đ

XEM ACC

CARD 2,100,000đ

MUA NGAY

#578106 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 58
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 58

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#613131 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 70
● Trang Phục: 92
● Bảng Ngọc: 79

Tướng: 70

Skin: 92

Ngọc: 79

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#613134 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 74
● Trang Phục: 85
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 74

Skin: 85

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#613132 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,600,000đ

XEM ACC

CARD 2,000,000đ

MUA NGAY

#580321 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 63
● Trang Phục: 63
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 63

Skin: 63

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,520,000đ

XEM ACC

CARD 1,900,000đ

MUA NGAY

#614659 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 64
● Trang Phục: 77
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 77

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#584791 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 69
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 69

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,360,000đ

XEM ACC

CARD 1,700,000đ

MUA NGAY

#592294 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 40
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 40

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,280,000đ

XEM ACC

CARD 1,600,000đ

MUA NGAY