• 1 Công Hoàng
  • 2 Tống Đức
  • 3 Nguyễn Thị Hiếu
  • 4 Hy Hy
  • 5 Nguyễn Khanh

#415784 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 145
● Trang Phục: 937
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 145

Skin: 937

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 20,160,000đ

XEM ACC

CARD 25,200,000đ

MUA NGAY

#548759 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 101
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 101

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,240,000đ

XEM ACC

CARD 4,050,000đ

MUA NGAY

#542166 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 78
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,024,000đ

XEM ACC

CARD 3,780,000đ

MUA NGAY

#542159 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 95
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 95

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,024,000đ

XEM ACC

CARD 3,780,000đ

MUA NGAY

#542087 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 63
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 80

Tướng: 63

Skin: 103

Ngọc: 80

Giảm giá: 0%

ATM 2,736,000đ

XEM ACC

CARD 3,420,000đ

MUA NGAY

#542173 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 72
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,520,000đ

XEM ACC

CARD 3,150,000đ

MUA NGAY

#549373 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 59
● Trang Phục: 66
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 59

Skin: 66

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,440,000đ

XEM ACC

CARD 1,800,000đ

MUA NGAY

#547857 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 67
● Trang Phục: 86
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 86

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,296,000đ

XEM ACC

CARD 1,620,000đ

MUA NGAY

#460917 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 62
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,260,000đ

XEM ACC

CARD 1,575,000đ

MUA NGAY

#566240 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 64
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 64

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,188,000đ

XEM ACC

CARD 1,485,000đ

MUA NGAY

#541416 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 52
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 52

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

CARD 1,440,000đ

MUA NGAY

#347072 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 43
● Trang Phục: 42
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 42

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

CARD 1,440,000đ

MUA NGAY

#321708 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 34
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 34

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,152,000đ

XEM ACC

CARD 1,440,000đ

MUA NGAY

#557918 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 40
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 40

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#369954 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 35
● Trang Phục: 29
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 35

Skin: 29

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#369948 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 43
● Trang Phục: 39
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 43

Skin: 39

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#271584 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 37
● Trang Phục: 43
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 37

Skin: 43

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#347062 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 50
● Trang Phục: 51
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 51

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#347061 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 51
● Trang Phục: 44
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 51

Skin: 44

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY

#564530 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 38
● Trang Phục: 35
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 35

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 1,080,000đ

XEM ACC

CARD 1,350,000đ

MUA NGAY