• 1 Phạm Văn Uy
  • 2 Bò Bê Lắp
  • 3 Phan Anh Mạnh
  • 4 Nguyễn Xuân Hoàng
  • 5 Trần Văn Phương

#649799 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 166
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 166

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 6,400,000đ

XEM ACC

CARD 8,000,000đ

MUA NGAY

#663259 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 88
● Trang Phục: 141
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 141

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 4,000,000đ

XEM ACC

CARD 5,000,000đ

MUA NGAY

#614681 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 88
● Trang Phục: 124
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 88

Skin: 124

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,600,000đ

XEM ACC

CARD 4,500,000đ

MUA NGAY

#586703 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 118
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 118

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,200,000đ

XEM ACC

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#638448 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 84
● Trang Phục: 111
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 111

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 3,200,000đ

XEM ACC

CARD 4,000,000đ

MUA NGAY

#635686 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 77
● Trang Phục: 119
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 77

Skin: 119

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,720,000đ

XEM ACC

CARD 3,400,000đ

MUA NGAY

#635690 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 108
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 108

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,720,000đ

XEM ACC

CARD 3,400,000đ

MUA NGAY

#635684 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 80
● Trang Phục: 106
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 106

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,560,000đ

XEM ACC

CARD 3,200,000đ

MUA NGAY

#635687 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 83
● Trang Phục: 109
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 83

Skin: 109

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,560,000đ

XEM ACC

CARD 3,200,000đ

MUA NGAY

#613137 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#635689 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 82
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#644278 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 62
● Trang Phục: 99
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 62

Skin: 99

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#635694 - T.Đấu


● Rank: T.Đấu
● Tướng: 82
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 82

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#635685 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 105
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 105

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,400,000đ

XEM ACC

CARD 3,000,000đ

MUA NGAY

#635682 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 71
● Trang Phục: 103
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 103

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,320,000đ

XEM ACC

CARD 2,900,000đ

MUA NGAY

#635692 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 76
● Trang Phục: 102
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 76

Skin: 102

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,240,000đ

XEM ACC

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#635693 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 79
● Trang Phục: 101
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 79

Skin: 101

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,240,000đ

XEM ACC

CARD 2,800,000đ

MUA NGAY

#635691 - T.Đấu


● Rank: T.Đấu
● Tướng: 75
● Trang Phục: 100
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 75

Skin: 100

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

CARD 2,700,000đ

MUA NGAY

#644279 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 80
● Trang Phục: 87
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 80

Skin: 87

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,160,000đ

XEM ACC

CARD 2,700,000đ

MUA NGAY

#645019 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 70
● Trang Phục: 96
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 70

Skin: 96

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 2,000,000đ

XEM ACC

CARD 2,500,000đ

MUA NGAY